معیارهای خرید هوشمندانه یک جارو برقی
جاروها امروزە بە یکی از لوازمی کە جز لاینفک زندگی روزمرە انسان است تبدیل شدە‌اند و با توجە بە اهمیت روزافزون سلامت و بهداشت بشری از جملە اقلام پر کاربرد در محیط منزل و کار بە شمار میروند.

اکنون می‌خواهیم بە شناخت انواع جاروها و چگونگی انتخاب یک جاروبرقی مناسب بپردازیم .

 • انواع جاروها بر اساس ظاهر :

جاروها بر اساس ظاهر بە دو دستە ایستادە و خوابیدە تقسیم می‌شوند. معمولا جاروهای ایستادە طراحی سادە‌تری دارند در مقابل جاروهای خوابیدە طراحی شکیل‌تری دارند.

 

 • جاروها بر اساس وجود یا عدم کیسە :

جاروها از این نظر بە دو دستە جاروهای کیسە‌دار و بدون کیسە تقسیم می‌شوند.

جاروهای بدون کیسە کە از آنها با عنوان جاروهای مخزنی نیز یاد می‌شود گرد وخاک را درون محفظە‌ای کە معمولا شفاف و قابل روئیت است انباشتە می‌کنند. دلیل شفافیت این مخزن مشاهدە میزان پر بودن مخزن جهت تخلیە بە موقع آن است.

جاروهای کیسەای :

این دستە خود بە دو نوع کیسە ثابت و کیسە یکبار مصرف تقسیم می‌شوند.

 • جاروها بر اساس توانایی انجام کار:
 1. جاروهای تک کارە (خاک)
 2. جاروهای دو کارە (آب و خاک)
 3. جاروهای سە کارە (آب و خاک و شویندە)
 4. جاروهایی کە علاوە بر مکش دمندە هستند.

پس از شناخت انواع جاروها اینک بە معیارهای انتخاب یک جاروی مناسب می‌پردازیم.

 • عوامل موثر در انتخاب یک جاروی استاندارد:
 1. برند شناسی و اصالت مدل:

توجە داشتە باشید کە برندهای معتبر و پیشگام از تولید و عرضە محصولات بی کیفیت خودداری کردە و در صورتی کە متوجە اشکالی در مدلی خاص شوند این نقص از طریق خود شرکت عنوان شدە و دستگاەهای عرضە شدە جمع آوری می‌گردد پس می‌توان گفت اولین قدم در خرید یک جاروی مناسب انتخاب یک برند مناسب است. در مرحلە دوم انتخاب مدل دستگاە از برند مورد نظر باید مورد توجە قرار گیرد و اینکە مدل انتخابی توسط شما از محصولات ساختە شدە توسط برند مورد نظر شماست. سادە‌ترین راە تشخیص این امر سرچ کردن شمارە سریال و مدل دستگاە در سایت اینترنتی  برند مورد نظر و یا چک کردن کاتالوگ‌های برند مورد نظر می‌باشد.

 2.قدرت موتور:

بسیاری از فروشندەها هنگامی کە خریدار میزان قدرت موتور جارو برقی را از آنها می‌پرسد وات (WAT ) نوشتە شدە بر روی بدنە دستگاە را بە مشتری نشان می‌دهند این در حالیست کە این عدد در حقیقت میزان مصرف برق جارو برقی می‌باشد نە قدرت موتور آن پس باید دقت داشتە باشید کە بجای دستگاهی با قدرت مکش بالا دستگاهی بامصرف برق زیاد خریداری نکنید.

3.جنس لولە

 

 • لولە تلسکوپی

آنچە مسلم است کار کردن با جارویی کە لولەای با قابلیت تنظیم ارتفاع داشتە باشد کارکردن با دستگاە را برای افراد با هر میزان قدی آسان‌تر می‌کند بە لولەهای قابل تنظیم لولە تلسکوپی گفتە می‌شود.

لولە خرطومی (کنفی)

لولەهای جارو برقی عموما از جنس پلاستیک ساختە می‌شوند اما اینکە این لولە چە میزان ماندگاری داشتە باشد بستە بە جنس و میزان مرغوبیت پلاستیک استفادە شدە است. در جاروهای استاندارد معمولا پوششی از جنس الیاف نرم دور لولە قرار دارد کە بە آن لولە کنفی گفتە می‌شود و طول عمر لولە خرطومی را بە چندین برابر افزایش می دهد.

 1. نشانگر پر بودن مخزن:

معمولا در جاروهای مخزنی بە دلیل پیدا بودن مخزن نیازی بە نشانگر نیست، اما در جاروهای کیسەدار این ویژگی مهمی است کە هنگام خرید حتما باید بە آن توجە کرد.

 1. چرخها و نقطە اتصال لولە خرطومی بە بدنە:

بەخاطر داشتە باشید کە هر میزان چرخهای جاروبرقی روانتر و طراحی مناسبتری داشتە باشند جابجایی جارو هنگام استفادە سادەتر خواهد بود این چرخها می‌توانند پلاستیکی یا فلزی باشند.
نکتە دیگری کە باعث آسودگی بیشتر شما هنگام استفادە از جاروبرقی می‌شود متحرک بودن نقطە اتصال لولە خرطومی بە بدنە دستگاە می‌باشد.

 1. دستگیره لولە و دستگیرە بدنە

آنچە مسلم است هر میزان تسلط شما بە استفادە از امکانات جارو بە هنگام کار با آن بیشتر باشد کمتر احساس خستگی خواهید کرد، وجود ریموت کنترل بر روی دستە می‌تواند باعث آسودگی بیشتر شما باشد و بە راحتی می‌توانید قدرت جارو را کم و زیاد یا آن را خاموش و روشن کنید همچنین دستگیرە خود جارو کە بە بدنە متصل است و جارو را با کمک آن  حمل می‌کنید باید مورد توجە قرار گیرد.

 1. سیم جمع کن:

سیم جمع کن‌ها می‌توانند دکمەای یا اتوماتیک باشند سیم جمع کن‌ها دکمەای با فشار دادن دکمەای کە برای این کار تعبیە شدە است سیم را جمع کردە و سیم جمع کن های اتوماتیک معمولا با کشیدن سیم بە سمت بیرون بدون نیاز بە شاسی سیم را جمع می‌کنند و بە داخل دستگاە می‌کشند.

 1. طول سیم برق :

هر میزان کە طول سیم برق دستگاە بلندتر باشد محدودە استفادە شما بیشتر خواهد شد و نیازی بە جابجایی مداوم دوشاخە و پریز نخواهید داشت بە شرطی کە این ویژگی باعث تغییر شکل غیر معمولی در اندازە و ظاهر دستگاە نگردد.

 1. وجود فیلتر:

کسانی کە از اختلالات تنفسی یا آلرژیهای مختلف تنفسی رنج می‌برند حتما باید این نکتە را مد نظر داشتە باشند هنگامی کە موتور جارو برقی روشن شدە و شروع بە مکیدن گرد و خاک می‌کند هوای وارد شدە از جارو بە نحوی خارج میگردد اگر جاروی شما فیلتر مناسبی نداشتە باشد مقدار زیادی گرد و غبار ریز بە همراە هوای خروجی از جارو خارج شدە و در هوا معلق میماند چنانچە دستگاە شما مجهز بە فیلترهای بهداشتی مانند فیلتر (HEPA) باشد از خروج این ذرات جلوگیری میشود. فیلتر HEPA فیلتری ضد حساسیت میباشد کە هوای خروجی جاروبرقی را تا 99.9 % تصفیە میکند (در برخی از جارو برقیها ازین هوای خروجی بە عنوان دمندە استفادە میشود کە مانند یک پمپ باد کوچک عمل میکند)

 1. میزان صدا :

میزان صدا نیز از جملە عواملی است کە نقشی مهم در انتخاب یک جارو برقی دارد.

بسیاری از فروشندەها با این ترفند کە میزان صدا بالای دستگاە بە دلیل قدرت موتور آن است سعی در اقناع خریداران دارند اما در حقیقت این صدا بە دلیل عدم وجود عایق صدای دور موتور جاروبرقی میباشد امروزە جاروهایی با قدرت بسیار بالا و صدایی بسیار پایین در بازار موجود است کە بە سوپر سایلنت شهرت یافتە اند.

 1. میزان مصرف انرژی :

طبیعتا میزان مصرف برق پایین از مواردی است کە نباید از آن چشم پوشی کرد لذا توصیە می‌شود حتما بە برچسپ مصرف انرژی جاروبرقی دقت کنید.

 1. پاروییها و سریها:

جاروهای استاندارد معمولا چندین پارویی دارند کە بستە بە نوع محیط شما فرش ، پارکت، موکت و... قابل استفادەاند. همچنین برخی از برندهای معتبر پارویی مخصوص جمع آوری موی حیوانات خانگی را نیز دارند.

علاوە بر پاروی جاروبرقی‌ها چند سری کوچک نیز باید بە همراە داشتە باشند کە برای نظافت گوشە دیوار، کنار مبل و زوایای دیگر از آنها استفادە می‌شود.

 

 • چند راهکار سادە برای افزایش طول عمر جاروبرقی:
 1. باتوجە بە اینکە جاروبرقی دستگاهی پر مصرف میباشد پیشنهاد میشود کە در ساعات اوج مصرف و هنگام نوسانات برق ازین دستگاە استفادە نکنید.
 2. فراموش نکنید کە کیسە یا مخزن جاروبرقی را حتما بە موقع خالی یا تعویض کنید سهل انگاری در انجام اینکار میتواند بە موتور جاروبرقی شما آسیب برساند. همچنین از جا رفتن کیسە بە طور صحیح و کامل اطمینان حاصل فرمایید.
 3. اشیا بزرگ و برندە میتواند بەلولە خرطومی یا کیسە دستگاە شما آسیب برساند.
 4. اجسام ریز تیز مانند خردە شیشە از فیلترهای بهداشتی دستگاە عبور نمیکنند و میتوانند باعث آسیب رساندن بە دستگاە شوند.
 5. سعی کنید بە صورت مداوم و مدت زمان خیلی طولانی از جاروبرقی استفادە نکنید و هر پانزدە دقیقه چند دقیقە دستگاە را خاموش کنید.
 6. هرگز جارو را بە وسیلە لولە خرطومی بە دنبال خود نکشید.
 7. از کارایی جارو برقی خود اطمینان حاصل کنید و هرگز با جاروهای تک کارە (خاک) مایعات را جارو نکنید.
اشتراک گذاری بازگشت به منو بازگشت به بالا