تربیت کودک

1.تربیت کودکان:

وظیفه هر والدین این است که کودک را به روش صحیح تربیت کنند. آموزش یعنی راهنمایی، همچنین به معنای تغییرات مورد نیاز در فرد است. کافی نیست که والدین فقط نیاز جسمی کودک را تامین کنند. آنها باید آگاهی و دانش لازم را به کودک یاد بدهند، به او کمک کنند ویژگی های خوب را بدست آورد و شخصی با فضیلت را پرورش دهند. چنین آموزش هایی برای کودکان و همچنین برای جامعه ای که در آن زندگی می کند فواید زیادی دارد. اگر چه بسیاری از افراد در تربیت فرزند تاثیر دارند، اما اولین و مهمترین مربی والدین هستند.

راهنمایی هایی که والدین به فرزند خود می دهند برای پیشرفت کودک بسیار حیاتی است. اگر چه ممکن است کودک آن موقع از آن قدردانی نکند، والدین می دانند که این کار را بر آنها واجب است که کودک خود را تربیت کنند. این امر کودک را قادر می سازد از اشتباهاتی که والدین مرتکب شده اند، بهره برده و آن را تکرار نکنند. 

2. تعاریف مختلف آموزش:

·   یک عمل یا سلسله اقدامات انجام شده بر روی کسانی که هنوز به رشد کامل جسمی و عاطفی نرسیده اند، برای راهنمایی آنها در افکار و رفتار های خود، به منظور ایجاد یک انسان قوی و متعادل

·   فرآیندی برای کمک به رشد قدرتهای ذهنی و معنوی انسان برای حرکت به سمت کمال

·   فرایندی آگاهانه و متفکرانه که هدف آن هدایت، تغییر و دستیابی به پتانسیلهای کامل است.

·   بالا بردن انسان برای جامعه مفید و سودمند

·   آموزش اسلامی می تواند به عنوان فراهم آوردن راهنمایی و نظم لازم از طریق بیدار شدن فضایل بالقوه در انسان و کمک به توسعه آنها تعریف شود.

3. نتیجه گیری از تعاریف فوق:

·   آموزش فرایندی آگاهانه است.

·   آموزش دارای یک هدف است.

·   آموزش دارای برنامه و استراتژی است.

·   حرکت به سمت کمال است.

·    باعث بهبود خواهد شد.

·   این روند مداوم است.

والدین فرزندان خود را در تمام مدت زمانی که با آنها هستند آموزش می دهند. این تاثیر قابل توجهی بر کودکان دارد و می تواند به ایجاد شخصیتی با فضیلت کمک کند. 

والدین به عنوان مربی: والدین تاثیری بر شخصیت فرزندان خود دارند.

4. از طریق وراثت:

بسیاری از خصوصیات از ژن های والدین به فرزندان منتقل می شود. این ژن ها می توانند از پدر بزرگ و مادر بزرگ و اجداد والدین منتقل شوند. خانواده ها دارای بسیاری از خصوصیات مشترک هستند و نمی توان نقش وراثت را نادیده گرفت. ظاهر بدنی کودک، هوش، سلامتی او یا عدم وجود آن غالبا نتیجه ارث است.

5. از طریق تماس:

اولین تماس کودک با مادر در رحم است. این دوره زمانی بر کودک نیز تاثیر دارد. سلامت جسمی رحم و سلامت  روحی مادر در دوران بارداری نقش مهمی دارند. از مهمترین آموزش در طی سالهایی که کودک با والدین می گذراند انجام می شود. آنها اولین معلمان او هستند، جهانی که همیشه افکار و عقاید او را رنگ می کند. بسیاری از آرزوهای بزرگ، رفتار شجاعانه، رفتار های نجیب و شخصیتهای کج به عنوان تاثیر والدین شکل گرفته اند. اولین خانه ای که کودک می داند باید منبع عشق و احترام به او باشد. مکانی که نظم و تربیت داشته باشد. هنگامی که کودک در خانه خود احساس امنیت می کند و از عشق به والدین خود اطمینان می یابد، می تواند از نظر ذهنی و عاطفی شروع به توسعه کند. پر بارترین سالها برای آموزش موثر، پنج سال اول است. در این مدت کودک مایل به تقلید است و بدون شک اقدامات والدین خود را انجام خواهد داد. او رفتار و اشکال گفتاری را انتخاب می کند که جزئی از او می شوند. اگر چه ذکر این نکته حائز اهمیت است که این روند در طول سالهای شکل گیری وی ادامه خواهد یافت، چند سال اول پایه و اساس شخصیت او را تشکیل می دهد. در این مدت او تقریبا به طور مداوم در کنار والدین است. مدرسه، دوستان و فعالیت های دیگر او را برای مدتی طولانی از پدر و مادر دور می کنند. همچنین باید درک کرد که نقش مادر در این مدت از نقش پدر اهمیت بیشتری دارد، زیرا بیشتر اوقات را با او می گذراند.

6. جنبه های آموزش:

بسیاری از والدین دوست دارند فرزندان خود را به روشی درست آموزش دهند. آنها مطمئن نیستند که برای انجام آموزشهای جامع و مفید دقیقا چه باید بکنند. 

راهنمایی: کودک باید به سمت حق هدایت شود. که شامل آموزش اعتقادات و اعمال دین، رفتار خوب و ارزشهای اخلاقی و اجتماعی است. باید به کودک در مورد راه های سالم زندگی، روابط خوب با دیگران، زندگی مفید از نظر کمک و خدمت به دیگران آموزش داد. این نوع آموزش از طریق مکالمه با کودک انجام می شود نمونه خوبی را نشان می دهد.

خود کنترلی: باید به کودک آموخته شود که انسان با حیوان متفاوت است نمی توان  ارزش عقل را دست کم گرفت. کودک باید یاد بگیرد که خواسته های خود را کنترل کند. احساساتی مانند عصبانیت، حسادت، حرص، طمع، خودخواهی و... وظیفه والدین است که با این احساسات کنار بیایند و به کودک در کنترل آنها کمک کنند.

تغییر دادن: اگر چه درست است که کودکان صفت هایی از قبیل شرم، ترس و... را به ارث می برند اما درست نیست که بگوییم این عادت ها قابل تغییر نیستند. آموزش خوب می تواند به کودک کمک کند تا بر خصوصیات خاصی که مانع پیشرفت او در زندگی است، غلبه کند. والدین باید ابتدا ارزیابی کنند که چه خصوصیات منفی در کودک وجود دارد، و سپس نحوه غلبه بر آنها را برنامه ریزی کنند. تا تکنیک های مفید شامل گفت و گو با کودک، خواندن یا روایت داستان باشد که افراد بر این رفتار ها غلبه می کنند و کودک را ترغیب به کاهش صفت می کند.

عدم آموزش: هیچ کودکی را نمی توان با عدم آموزش کامل پرورش داد. اما والدین از نظر روشهای آموزش تفاوت دارند بعضی از والدین معتقدند که کودکان بزرگ می شوند و خودشان یاد می گیرند. سنگین کردن آنها در سالهای کودکی غیر ضروری است. برخی دیگر فکر می کنند درست است که انتظار داشته باشید بچه ها مانند بزرگسالان باشند.

بسیاری از والدین وظیفه آموزش را به معلمان و جامعه واگذار می کنند، بدون این که درک کنند امروزه سیستم آموزش و پرورش در اکثر مکان ها خنثی از ارزش های اخلاقی است. جامعه در اطراف کودک غالبا غیر اخلاقی است. ارائه نوع صحیح آموزش وظیفه اصلی والدین است. به هر کودکی باید چیز های صحیح آموزش داده شود، زیرا او با آگاهی متولد نشده است.

نوشته شده در تاریخ 1398/6/16 ترجمه شده از: al-islam.org

Training of Children

The duty of every parent is to train the child in the right way. Training means teaching and guiding. Training also means producing required changes in a person. It is not enough for parents to cater for the physical needs of the child. They need to give the child an awareness and knowledge, help him gain good characteristics, and develop a virtuous personality. Such training of children has great benefits for the child as well as for the society in which he lives. Although many people have an influence on the training of a child, the first and most important trainers are the parents.

The guidance that a parent gives his child is vital for the progress of the child. Although the child may not appreciate it at the time, a loving parent knows that it is incumbent upon him to make his child learn from his own knowledge and experience. This enables the child to avoid the mistakes the parent may have made, and benefit from his wisdom. Imam ‘Ali (a) wrote a will to his son Imam Hasan (a), advising him on how to live in this world. In the will he explains why he felt it necessary to advise his son.

Various Definitions of Training

1. An action or a series of actions carried out on those who have not yet achieved full (physical and emotional) growth, to guide them in their thoughts and manners in order to create a strong and balanced human being.

2. A process to help the growth of mental and spiritual powers of the human being to go towards perfection.

3. An informed and thoughtful process which has the aim of guiding, changing, and achieving the full potential of, another.

4. Raising a human being to be useful and beneficial for society.

5. Islamic training can be defined as providing the necessary guidance and discipline through awakening potential virtues in the human being, and helping them develop.

Conclusions from the above definitions

1. Training is an informed and aware process.

2. Training has an aim.

3. Training has a plan and a strategy.
4. It is a movement towards perfection.
5. It brings about change for the better.
6. It is a continuous process.

Parents train their children throughout the time they are with them. The correct form of training would take into consideration the above definitions of training. This has a significant effect on the children, and can help create a virtuous personality. Inherited traits may be overcome or diminished through training.

Parents as Trainers

Parents have a two fold influence on the characters of their children.

Through Inheritance: Many characteristics are passed on from the genes of the parents to the children. These genes could pass on characteristics of the grandparents and ancestors of the parents. Families share many qualities in common, and the role of inheritance cannot be overlooked. Physical and mental traits are passed on. The physical appearance of the child, his intelligence, his health or the lack of it, are often a result of inheritance.

Through Contact: The first contact the child has with the mother is in the womb. This period of time also has an effect on the child. The physical health of the womb and the mental and emotional health of the mother during pregnancy play an important role.

The most important training however, is done during the years the child spends with the parents. They are his first teachers, They give him an awareness, a world view which will always color his thoughts and opinions. Many great aspirations, courageous behavior, noble manners as well as crooked personalities have been formed as an effect of parents. The first home a child knows should be a source of love and respect for him, a place that has order and arrangement. When a child feels secure and safe in his home and is assured of the love of his parents, he can begin to develop mentally and emotionally.

The most productive years for effective training are the first five years. During this time a child is willing to imitate blindly, and will undoubtedly carry out the actions of his parents. He will pick up behavior and forms of speech that become a part of him. Although it is important to note that this process will continue throughout his forming years, the first few years will form the foundation and base of his character.

During this time he is almost continuously with the parents (except for those who are sent to day-cares etc.). Later on, school, friends and other activities will take him away form the parents for lengthy periods of time. It must also be realized that the role of the mother during this time is more important than the role of the father, as most of the time is spent with her.

Aspects of Training

Many parents would like to train their children in the right way. But they are unsure of what exactly they should do in order to carry out comprehensive and useful training. The following are some aspects of training every parent should cover.

Guidance

A child must be guided towards what is right. This includes teaching of beliefs and actions of religion, good manners, and moral and social values. The child should be taught about healthy ways of living, having good relationships with others, living a useful life in terms of helping and serving others. This type of training is done through talking to the child, showing a good example, sending him to Madrasah and other places of religious learning, involvement with the religious community.

Self-Control

A child should be taught that a human being is different from an animal. The value of the Aql cannot be underestimated and the child must learn to control his desires and wants. Emotions like anger, jealousy, greed, selfishness, etc. will all raise their ugly head. It is the duty of parents to deal with these emotions and help the child control them.

Change

Although it is true that children inherit traits such as shyness, fear, etc. it is not true that these cannot be changed. Good training can help a child overcome certain characteristics that could hamper his progress in life. Parents need to first assess what negative traits are present in the child, and then plan how to overcome them. Useful tactics may include discussions with child, reading or narrating stories where people overcame these behaviors, and encouraging the child to decrease the trait.

Lack of Training

No child can be brought up with a total lack of training. However parents differ in ways of training. Some parents believe that children will grow up and learn for themselves. It is unnecessary to burden them in their childhood years. Others think it is proper to expect children to be like adults, quick to understand what is right and quicker to obey.

Many parents leave the job of training to teachers and society, not realizing that the education system today in most places is chillingly void of moral values. Society around the child is often immoral. Providing the right type of training is the primary duty of the parents.. Every child needs to be taught the right things, for he is not born with that awareness.

اشتراک گذاری بازگشت به منو بازگشت به بالا